تکنولوژی تمام دانش و راه حل هایی است که به انسان کمک میکند تا دشواری ها را آسان سازد و از آن برای پیشرفت سطح کیفیت زندگی خود استفاده کند